Incasso & zekerheid

Voor het incasseren van een vordering, het creëren van zekerheid, het leggen van beslag, enzovoorts bieden wij hulp!

Incasso-traject

Een niet-betalende debiteur. Elke ondernemer wordt hier van tijd tot tijd mee geconfronteerd. Soms is een eenvoudige herinnering voldoende om dit probleem op te lossen, maar soms is het noodzakelijk om (juridische) vervolgstappen in te zetten. Wat kun je van ons verwachten? Ieder (incasso)dossier is maatwerk, dus stemmen wij de te nemen maatregelen van te voren met jou af. Allereerst bespreken wij jouw relatie met de debiteur (jouw klant). Afhankelijk daarvan nemen wij, hetzij (telefonisch) contact op met de debiteur, dan wel versturen wij een sommatiebrief. Indien niet (of niet tijdig) aan deze sommatie gevolg wordt gegeven, dan bespreken wij de vervolgstappen met jou. Er zijn - kort gezegd - verschillende mogelijkheden:

 • ter zekerheid kun je bijvoorbeeld (conservatoir) beslag laten leggen. Wij kunnen daartoe voor jou toestemming (verlof) bij de rechtbank verzoeken;
 • er kan een incasso kort geding worden opgestart op het moment dat jouw vordering niet voor betwisting vatbaar is. Middels deze spoedprocedure kun je op een snelle wijze een uitspraak verkrijgen van een rechter en executie maatregelen (laten) treffen;
 • je kunt ook besluiten om het faillissement van jouw debiteur aan te vragen. De praktijk leert dat een debiteur (alsnog) snel betaald op het moment dat er een faillissementsaanvraag bij de rechtbank wordt ingediend;
 • wanneer een incasso niet zoveel haast heeft, dan kan er een reguliere gerechtelijke procedure worden opgestart. Het komt veelvuldig voor dat een debiteur geen verweer voert, waardoor de rechter binnen enkele weken een toewijzend vonnis kan geven.  

 

Kosten

De kosten voor het incassotraject worden door ons zoveel mogelijk op de debiteur verhaald. Naast het openstaande bedrag worden de gemaakte incassokosten en de door jou geleden schade gevorderd. De hoogte van deze incassokosten is wettelijk vastgelegd (zie: www.rechtspraak.nl) . De door jou geleden schade is door de wetgever gefixeerd in de vorm van de wettelijke (handels)rente. De voornoemde rente is de debiteur verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. Veelal betreft dit het moment waarop de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.

 

Tarieven 

Wij hanteren transparante tarieven. Doordat wij iedere stap van te voren met jou bespreken, weet je exact waar je aan toe bent. Vaak worden de kosten van juridische bijstand volledig op de debiteur verhaald, waardoor jij feitelijk geen kosten maakt.

 

Alternatieven  

Naast bovengenoemde incassomaatregelen zijn er ook verschillende alternatieven denkbaar om zekerheid te krijgen of het openstaande bedrag snel(ler) te innen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • retentierecht;
 • verrekening;
 • vestiging van zekerheid;
 • borg- of garantstelling.

 

Contact
Wij kunnen je vanzelfsprekend over deze alternatieven informeren. Neem gerust vrijblijvend contact op met Niek.

Help, mijn factuur wordt niet betaald!

Hoe kan ik zekerheid krijgen voor wat betreft mij (openstaande) vordering?

Wie helpt mij met het incasseren van mijn vordering?

Bekijk hier alvast onze tarieven

 • ADVOCAAT VOOR ONDERNEMERS

  Uurtarief: 185,-
 • ADVOCAAT PARTICULIEREN

  Uurtarief: 165,-
 • ZAKELIJKE MEDIATION

  Uurtarief: 185,-

Ontwerp & realisatie door: Bandwerk merkenbouwers