Ontslagrecht

Een arbeidsovereenkomst of dienstverband kan op diverse manieren eindigen. Afhankelijk van de manier waarop het dienstverband eindigt gelden daarbij specifieke regels. Laat je altijd bijstaan of adviseren door een deskundig advocaat

Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt dit contract veelal (van rechtswege) op de vooraf afgesproken datum. In veel gevallen is een werkgever wel verplicht om uiterlijk één maand voor de einddatum te voldoen aan de zogeheten aanzegverplichting. Indien niet aan deze aanzegverplichting wordt voldaan, dan is een werkgever aan werknemer een (maximale) vergoeding verschuldigd van één (1) maandsalaris.

 

Proeftijd

Zowel werkgever als werknemer kunnen binnen de overeengekomen proeftijd het dienstverband per direct opzeggen.

 

Opzegging / ontbinding

Een werknemer kan de arbeidsovereenkomst (bij voorkeur schriftelijk) opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Voor een werkgever geldt dat deze in principe toestemming moet vragen bij het UWV of de rechter voordat er overgegaan kan worden tot beëindiging van het dienstverband. Indien er sprake is van een bedrijfseconomische reden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal door werkgever toestemming gevraagd moeten worden bij het UWV voordat er opgezegd mag worden. Een werkgever (of werknemer) kunnen ook de rechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 

Ontbindende voorwaarde         

Soms spreken werkgever en werknemer een ontbindende voorwaarde af. Een voorbeeld hiervan is dat het dienstverband duurt voor de periode dat een zieke werknemer wordt vervangen of wanneer een werknemer op een bepaalde datum een vereiste diploma niet heeft behaald. Op het moment dat deze voorwaarde zijn intrede doet, dan komt het dienstverband tot een einde.

 

Transitievergoeding                                                           

Meestal heeft een werknemer bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van werkgever recht op een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding.

 

Ontslag op staande voet                                                              

Ontslag op staande voet houdt in dat het dienstverband met onmiddellijke ingang eindigt. Zowel werkgever als werknemer hebben de mogelijkheid om respectievelijk ontslag op staande voet te geven of nemen. Hiervoor moet vanzelfsprekend wel een dringende reden aanwezig zijn. Voor een werkgever kan een dringende reden bijvoorbeeld aanwezig zijn op het moment dat een werknemer steelt, fraudeert of werk weigert zonder goede reden. Een werknemer kan bijvoorbeeld ontslag op staande voet nemen op het moment dat werkgever het salaris niet uitbetaald.

 

Beëindiging met wederzijds goedvinden (beëindigingsovereenkomst)

Werkgever en werknemer kunnen ook samen afspreken dat het dienstverband ten einde komt. De hiermee gepaard gaande afspraken worden (veelal) vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (ook wel genoemd: beëindigingsovereenkomst). Meestal worden de afspraken dusdanig geformuleerd dat een werknemer aansluitend op het dienstverband aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Het is belangrijk dat de overeenkomst zo volledig mogelijk wordt geformuleerd, zodat er achteraf geen discussies tussen partijen ontstaan. Laat je dus adviseren om jouw rechten veilig te stellen en allesomvattende afspraken te maken.

Contact
Beter voorkomen, dan genezen? Neem gerust contact op met Niek. Hij helpt je graag!

Help, mijn arbeidsovereenkomst eindigt!

Help, hoe kan ik een arbeidsovereenkomst beëindigen?

Wie helpt mij bij het maken of beoordelen van de vaststellingsovereenkomst?

Bekijk hier alvast onze tarieven

 • ADVOCAAT VOOR ONDERNEMERS

  Uurtarief: 185,-
 • ADVOCAAT PARTICULIEREN

  Uurtarief: 165,-
 • ZAKELIJKE MEDIATION

  Uurtarief: 185,-
 • ADVOCAAT RECHTSBIJSTAND-VERZEKERAAR

  Uurtarief: 185,-

Ontwerp & realisatie door: Bandwerk merkenbouwers